tom dne 12.1.2019

Verš pro náš sbor: Židům 12,1-2 „Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.“

Pro Sobotní školu: Žalmy 119,151 „Ty jsi, Hospodine, blízko, všechna tvá přikázání jsou pravda.“

Pro Diakonii: Přísloví 9,10 „Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.“

Dětská sobotní škola: Žalmy 9,11 „V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli , neopouštíš, Hospodine.“

Křesťanský domov: Žalmy 33,22 „Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme!“

Osobní služba: Židům 13,20-21 „A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.“

Pokladna: Izajáš 26,7 „Stezka spravedlivého je přímá; spravedlivému sám urovnáváš dráhu, Bože přímý.“

Služba žen: Žalmy 37,18 „Hospodinu jsou známy dny bezúhonných, jejich dědictví potrvá věčně.“

Sdílet:
Share