tom dne 6.1.2018


Verš pro náš sbor Iz 30/18 „Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.“

Sobotní škola Jr 29/13 „Budete mě hledat a naleznete mě , když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.“

Dětská sobotní škola Ž 105/4 „Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.“

Mládež Iz 41/14 „Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu . Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele.“

Křesťanský domov Ž 25/5 „Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe.“

Diakonie Ž 57/3 „Volám k Bohu nejvyššímu, k Bohu, jenž za mě dokončí zápas.“

Osobní služba Kaz 9/4 „Kdo tedy bude vyvolen? Všichni, kdo žijí, mají naději. Vždyť živý pes je na tom lépe než mrtvý lev.“

Pokladna Ž 37/39 „Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá.“

Služba žen Job 22/27 „Budeš-li ho prosit, vyslyší tě, a ty budeš plnit svoje sliby.“

Sdílet:
Share