tom dne 7.1.2017


Sbor – Jób 5,17
„Věru, blaze člověku, jehož Bůh trestá; kázeň Všemocného neodmítej.“

Diakonie – Jób 5,18 „On působí bolest, ale též obváže rány , co rozdrtí, vyléčí svou rukou.“

Sobotní škola – Žalmy 25,4 „Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.“

Mládež – Izajáš 59,1 „Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.“

Finance – Matouš 11,28 „Vždyť Pán nám přikázal: ‚Ustanovil jsem tě, abys byl světlem pohanům a nesl spásu až na sám konec země.“

Služba žen – Skutky apoštolů 13,47 „Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.‘“

Děti – Přísloví 23,17 „Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny.“

Sdílet:
Share